Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

DANUTA KRÓL-BOCIAN

DANUTA KRÓL-BOCIAN

Radny

Okręg: 6, zdobyte głosy: 108, przynależność:

Status: powołany - 20.11.2018

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja do rozpatrywania skarg, wniosków i petycji stała Uchwała Nr I/4/18 z dnia 20.11.2018 r. przewodniczący
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-20 Uchwała Nr I/3/18 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Inauguracyjna sesja Rady Gminy Dolice za
2018-11-20 Uchwała Nr I/4/18 w sprawie utworzenia stałej Komisji do rozpatrywania skarg, wniosków i petycj Inauguracyjna sesja Rady Gminy Dolice za
2018-11-20 Uchwała Nr I/5/18 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Inauguracyjna sesja Rady Gminy Dolice za
2018-12-18 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości i deklaracji na podatek od nieruchomości. Sesja Rady Gminy Dolice Nr II/18
2018-12-18 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu Rewitalizacji Gminy Dolice na lata 2018-2023 Sesja Rady Gminy Dolice Nr II/18
2018-12-18 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Dolice na rok 2018 – stanowisko Komisji Rewizyjne Sesja Rady Gminy Dolice Nr II/18
2018-12-18 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dolice na lata 2018 - 2028 – stanowisko Komisji Rewizyjnej. Sesja Rady Gminy Dolice Nr II/18
2018-12-18 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2018 roku – stanowisko Komisji Rewizyjnej Sesja Rady Gminy Dolice Nr II/18
2018-12-18 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 oraz preliminarz wydatków na rok 2019. Sesja Rady Gminy Dolice Nr II/18
2018-12-18 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Sesja Rady Gminy Dolice Nr II/18
2018-12-18 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Sesja Rady Gminy Dolice Nr II/18
2018-12-18 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla Przewodniczącego Rady Gminy, Wiceprzewodniczącego Rady Gminy i radnych za udział w pracach Rady i jej organów. Sesja Rady Gminy Dolice Nr II/18
2018-12-18 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad zwrotu radnym kosztów podróży służbowych Sesja Rady Gminy Dolice Nr II/18
2018-12-18 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Dolice. Sesja Rady Gminy Dolice Nr II/18
2018-12-18 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości. Sesja Rady Gminy Dolice Nr II/18
2018-12-18 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie „Programu współpracy Gminy Dolice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”. Sesja Rady Gminy Dolice Nr II/18
2018-12-18 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie własności nieruchomości (obręb Dolice 690/50) Sesja Rady Gminy Dolice Nr II/18
2018-12-18 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie własności nieruchomości (obręb Szemielino dz. nr 40, 36,23, 22, 13, 9/15) Sesja Rady Gminy Dolice Nr II/18
2018-12-28 Uchwała Nr III/21/18 w sprawie zmiany budżetu Gminy Dolice na rok 2018 Sesja Rady Gminy Dolice Nr III/18 za
2018-12-28 Uchwała Nr II/22/18 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dolice na rok 2019. Sesja Rady Gminy Dolice Nr III/18 za
2018-12-28 Uchwała nr II/23/18 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dolice na lata 2019-2029. Sesja Rady Gminy Dolice Nr III/18 za
2018-12-28 Uchwała Nr II/24/18 w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dolice na rok 2019. Sesja Rady Gminy Dolice Nr III/18 za
2018-12-28 Uchwała Nr II/25/18 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Dolice na rok 2019. Sesja Rady Gminy Dolice Nr III/18 za
2018-12-28 Uchwała Nr II/26/18 w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/326/18 Rady Gminy Dolice z dnia 22 lutego 2018r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dolice Sesja Rady Gminy Dolice Nr III/18 za
2019-01-22 Uchwała Nr IV/27/19 w sprawie uchwalenie Programu Rewitalizacji Gminy Dolice na lata 2018-2023 IV Sesja Rady Gminy Dolice za
2019-01-22 Uchwała Nr IV/28/19 w sprawie zmiany budżetu Gminy Dolice na rok 2019- stanowisko Komisji Rewizyjnej. IV Sesja Rady Gminy Dolice za
2019-01-22 Uchwała Nr IV/29/19 w sprawie zmiany uchwały nr XI/62/03 Rady Gminy w Dolicach z dnia 11 września 2003 r. w sprawie ustalenia statutów dla sołectw Gminy Dolice. IV Sesja Rady Gminy Dolice za
2019-01-22 Uchwała Nr IV/30/19 o zmianie uchwały nr VI/49/11 Rady Gminy Dolice z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie uchwalenia statutu dla sołectwa Lipka. IV Sesja Rady Gminy Dolice za
2019-01-22 Uchwała Nr IV/31/19 o zmianie uchwały nr IX/64/15 Rady Gminy w Dolicach z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie uchwalenia statutu dla sołectwa Trzebień. IV Sesja Rady Gminy Dolice za
2019-01-22 Uchwałą Nr IV/32/19 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Dolice – opinia Komisji Statutowej Rady Gminy. IV Sesja Rady Gminy Dolice za
2019-01-22 Uchwała Nr IV/33/19 w sprawie zmiany uchwały nr VIII/48/07 Rady Gminy Dolice z dnia 25 września 2007 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej – Gminnego Centrum Integracji Społecznej i Profilaktyki w Dolicach. IV Sesja Rady Gminy Dolice za
2019-02-28 Uchwała Nr V/34/19 w sprawie zmiany budżetu Gminy Dolice na rok 2019 V Sesja Rady Gminy Dolice za
2019-02-28 Uchwała nr V/35/19 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dolice na lata 2019 - 2029 V Sesja Rady Gminy Dolice za
2019-02-28 Uchwała nr V/36/19 w sprawie sieci szkół na terenie Gminy Dolice. V Sesja Rady Gminy Dolice za
2019-02-28 Uchwała nr V/37/19 w sprawie udzielenia, w roku budżetowym 2019, Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Przemienienia Pańskiego w Kolinie, dotacji na prace konserwatorskie w kościele filialnym pw św. Maksymiliana Marii Kolbego w Żalęcinie. V Sesja Rady Gminy Dolice za
2019-02-28 Uchwała Nr V/38/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Stargardzkiemu na realizację zadania pn. „ Przebudowa i budowa drogi 1716Z na odcinku Stargard-Witkowo-Dolice do granicy powiatu. Przejście przez miejscowość Dolice, ul. Wojska Polskiego-część Etapu G”. V Sesja Rady Gminy Dolice za
2019-02-28 Uchwała Nr V/39/19 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. V Sesja Rady Gminy Dolice za
2019-02-28 Uchwała Nr V/38/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Stargardzkiemu na realizację zadania pn. „ Przebudowa i budowa drogi 1716Z na odcinku Stargard-Witkowo-Dolice do granicy powiatu. Przejście przez miejscowość Dolice, ul. Wojska Polskiego-część Etapu G”. V Sesja Rady Gminy Dolice za
2019-02-28 Uchwała Nr V/39/19 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. V Sesja Rady Gminy Dolice za
2019-02-28 Uchwała Nr V/41/19 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Dolice na lata 2019 – 2020 V Sesja Rady Gminy Dolice za
2019-02-28 Uchwała Nr V/38/19 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Stargardzkiemu na realizację zadania pn.: „Przebudowa i budowa drogi 1716Z na odcinku Stargard – Witkowo – Dolice do granicy powiatu. Przejście przez miejscowość Dolice, ul. Wojska Polskiego – część Etap G” V Sesja Rady Gminy Dolice za
2019-02-28 Uchwała Nr V/40/10 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Dolice na lata 2019-2021 V Sesja Rady Gminy Dolice za
2019-02-28 Uchwała Nr V/41/19 w sprawie w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji przystanków na terenie Gminy Dolice w miejscowości Strzebielewo V Sesja Rady Gminy Dolice za
2019-02-28 Uchwała Nr V/42/19 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie własności nieruchomości V Sesja Rady Gminy Dolice za
2019-02-28 Uchwała Nr V/43/19 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie własności nieruchomości V Sesja Rady Gminy Dolice za
2019-02-28 Uchwala Nr V-44-19 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości V Sesja Rady Gminy Dolice za
2019-02-28 Uchwala Nr V-44-19 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości V Sesja Rady Gminy Dolice za
2019-02-28 Uchwala Nr V-46-19 w sparwie w sprawie zmiany uchwały IV/32/19 Rady Gminy Dolice z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Dolice V Sesja Rady Gminy Dolice za
2019-02-28 Uchwala Nr V-47-19 zmieniająca Uchwałę Nr VI/39/15 Rady Gminy Dolice z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie poboru podatków od nieruchomości, opłaty od posiadania psów, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, oraz określenia inkasentowi wysokości wynagrodzenia za inkaso V Sesja Rady Gminy Dolice za
2019-02-28 Uchwala nr V-49-19 w sprawie wniosku Mieszkanki Dolic o rozważenie odwołania Przewodniczącego Rady Gminy i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z zajmowanych stanowisk w Radzie Gminy Dolice V Sesja Rady Gminy Dolice za
2019-02-28 Uchwala Nr V-48-19 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Dolice na lata 2019 – 2020 V Sesja Rady Gminy Dolice za
2019-02-28 Uchwala Nr V-50-19 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dolice V Sesja Rady Gminy Dolice za
2019-04-18 Informacja Policji o stanie bezpieczeństwa i porządku npublicznego na terenie Gminy Dolice w roku 2018. VI Sesja Rady Gminy Dolice za
2019-04-18 Uchwała Nr VI/52/19 w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dolice na lata 2019-2029. VI Sesja Rady Gminy Dolice za
2019-04-18 Uchwała Nr VI/53/19 w sprawie zmiany budżetu Gminy Dolice na rok 2019. VI Sesja Rady Gminy Dolice za
2019-04-18 Uchwała Nr VI/54/19 w sprawie emisji obligacji komunalnych. VI Sesja Rady Gminy Dolice za
2019-04-18 Sprawozdanie z działalności Gminnego Centrum Integracji Społecznej i Profilaktyki w 2018 roku. VI Sesja Rady Gminy Dolice za
2019-04-18 Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dolicach za rok 2018. VI Sesja Rady Gminy Dolice za
2019-04-18 Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku. VI Sesja Rady Gminy Dolice za
2019-04-18 Sprawozdanie z działalności jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Dolice za 2018 rok. Sprawozdanie z działalności jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Dolice za 2018 rok. VI Sesja Rady Gminy Dolice za
2019-04-18 Uchwała Nr VI/55/19 w sprawie przyjęcia Sprawozdania za rok 2018 z realizacji „Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Dolice na lata 2016-2018”. VI Sesja Rady Gminy Dolice za
2019-04-18 Uchwała Nr VI/56/19 w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 oraz preliminarzu wydatków na rok 2019. VI Sesja Rady Gminy Dolice za
2019-04-18 Uchwała Nr VI/57/19 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019. VI Sesja Rady Gminy Dolice za
2019-04-18 Uchwała Nr VI/58/19 w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dolice w 2019 roku. VI Sesja Rady Gminy Dolice za
2019-04-18 Uchwała Nr VI/58/19 w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dolice w 2019 roku. VI Sesja Rady Gminy Dolice za
2019-04-18 Uchwała Nr VI/59/19 w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej VI Sesja Rady Gminy Dolice za
2019-04-18 Uchwała Nr VI/60/19 uchwały w sprawie przekształcenia jednostki budżetowej o nazwie „Gminne Centrum Integracji Społecznej i Profilaktyki” w samorządową instytucję kultury o nazwie „Gminne Centrum Kultury w Dolicach”. VI Sesja Rady Gminy Dolice za
2019-04-18 Uchwała Nr VI/61/19 uchwały w sprawie zgody na odpłatne nabycie własności nieruchomości (dz. nr 1472/2 obręb Dolice). VI Sesja Rady Gminy Dolice za
2019-04-18 Uchwała Nr VI/62/19 w sprawie zgody na nabycie w drodze umowy darowizny własności nieruchomości (dz. nr 690/53 obręb Dolice). VI Sesja Rady Gminy Dolice za
2019-04-18 Uchwała Nr VI/63/19 w sprawie zgody na nabycie w drodze przetargu własności nieruchomości (udziału 1160/10000 części w nieruchomości dz. nr 690/53 obręb Dolice). VI Sesja Rady Gminy Dolice za
2019-04-18 Uchwała Nr VI/64/19 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (dz. nr 218/4 obręb Dolice). VI Sesja Rady Gminy Dolice za
2019-04-18 Uchwała Nr VI/65/19 zmieniająca Uchwałę Nr VI/39/15 Rady Gminy Dolice z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie poboru podatków od nieruchomości, opłaty od posiadania psów, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, oraz określenia inkasentowi wysokości wynagrodzenia za inkaso. VI Sesja Rady Gminy Dolice za
2019-04-18 Uchwała Nr VI/66/19 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Zachodniopomorskiemu na realizację zadania pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w m. Dolice ul. Pyrzycka w ciągu DW 122”. VI Sesja Rady Gminy Dolice za
2019-04-18 Uchwała Nr VI/67/19 w sprawie wniosku Mieszkanki Dolic o „zbadanie sprawy konfliktu interesu, Wójt powołał zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej” VI Sesja Rady Gminy Dolice za
2019-04-18 Uchwała Nr VI/68/19 w sprawie skargi Mieszkanki Dolic na działalność Wójta gminy Dolice VI Sesja Rady Gminy Dolice za
2019-04-18 OŚWIADCZENIE Nr 1/19 Rady Gminy Dolice z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie petycji przeciwko likwidacji Przedszkola Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Rzeplinie VI Sesja Rady Gminy Dolice za
2019-05-30 13:05:18 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Wójta Gminy Dolice w okresie międzysesyjnym VII Sesja Rady Gminy Dolice za
2019-05-30 13:12:57 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2019 VII Sesja Rady Gminy Dolice za
2019-05-30 13:15:11 projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich , zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty. VII Sesja Rady Gminy Dolice za
2019-05-30 13:17:26 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie własności nieruchomości (dz. obręb Szemielino). VII Sesja Rady Gminy Dolice za
2019-05-30 13:20:27 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz. nr 163 obręb Dobropole Pyrz.) VII Sesja Rady Gminy Dolice za
2019-05-30 13:22:13 . Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy ( dz. nr 1416 obręb Dolice). VII Sesja Rady Gminy Dolice za
2019-05-30 13:26:00 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (Komenda Wojewódzka Policji). VII Sesja Rady Gminy Dolice za
2019-05-30 13:27:16 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (dz. nr 1471 obręb Dolice 513,00 m2). VII Sesja Rady Gminy Dolice za
2019-05-30 13:28:21 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (dz. nr 1471 obręb Dolice o pow. 640 m2). VII Sesja Rady Gminy Dolice za
2019-05-30 13:29:56 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (dz. nr 162 m2 obręb Dolice). VII Sesja Rady Gminy Dolice za
2019-05-30 13:56:55 Przedłożenie informacji o ocenie zasobów pomocy społecznej. VII Sesja Rady Gminy Dolice za
2019-05-30 14:00:42 Raport z Wdrażania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Dolice na lata 2016-2020. VII Sesja Rady Gminy Dolice za
2019-05-30 14:03:20 Raport z realizacji "Programu współpracy Gminy dolice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pozytku publicznego na rok 2018". VII Sesja Rady Gminy Dolice za
2019-09-26 13:12:52 przyjęcie porządku obrad X Sesja Rady Gminy Dolice za
2019-09-26 13:16:30 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolice na lata 2019-2029 X Sesja Rady Gminy Dolice za
2019-09-26 13:19:02 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2019 X Sesja Rady Gminy Dolice za
2019-09-26 13:27:57 W sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie własności nieruchomości w miejscowości Dolice, gmina Dolice. X Sesja Rady Gminy Dolice za
2019-09-26 13:29:22 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości – działki nr 93 położonej w miejscowości Dobropole Pyrz. gmina Dolice. X Sesja Rady Gminy Dolice za
2019-09-26 13:31:06 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości – działki nr 110 w miejscowości Bralęcin gmina Dolice. X Sesja Rady Gminy Dolice za
2019-09-26 13:32:50 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości – działki nr 1385/11 i 1385/12 w miejscowości Dolice gmina Dolice. X Sesja Rady Gminy Dolice za
2019-09-26 13:34:12 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości ( dz. nr 79 obręb Pomietów). X Sesja Rady Gminy Dolice za
2019-09-26 13:35:32 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (dz. nr 1416 obręb Dolice). X Sesja Rady Gminy Dolice za
2019-09-26 13:37:16 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/326/18 Rady Gminy Dolice z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dolice. X Sesja Rady Gminy Dolice za
2019-09-26 13:38:39 Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum w Dolicach wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Dolicach X Sesja Rady Gminy Dolice za
2019-09-26 13:41:16 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu i ustalenia zasad dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dolice, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2019 r.. X Sesja Rady Gminy Dolice za
2019-09-26 13:42:52 Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego. X Sesja Rady Gminy Dolice za
2019-09-26 13:59:44 Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. X Sesja Rady Gminy Dolice za
2019-09-26 14:04:36 Projekt uchwały w sprawie skargi na działanie organu wykonawczego - stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. X Sesja Rady Gminy Dolice za
2019-09-26 14:06:31 Projekt uchwały w sprawie skargi na działalność Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Dolicach X Sesja Rady Gminy Dolice za
2019-09-26 14:08:30 Projekt uchwały w sprawie skargi dot. nieprzestrzegania przepisów prawa przez Wójta Gminy Dolice X Sesja Rady Gminy Dolice za
2019-09-26 13:23:27 Rozpatrzenie informacji z wykonania budżetu Gminy Dolice za pierwsze półrocze 2019 roku, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 30.06.2019 r., oraz sprawozdanie – informacja z wykonania planu finansowego Samorządowych Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Dolicach oraz Gminnego Centrum Kultury w Dolicach sporządzone na dzień 30.06.2019 r. – Sprawozdanie wysłane zostało do Państwa w dniu 02.09.2019 r - opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Dolice informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku. - stanowisko Komisji Rewizyjnej - przyjęcie sprawozdania X Sesja Rady Gminy Dolice za
2019-11-19 12:23:42 Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie miedzysesyjnym. X I Sesja Rady Gminy Dolice za
2019-11-19 12:30:41 w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolice na lata 2019-2029 X I Sesja Rady Gminy Dolice za
2019-11-19 12:55:25 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2019 X I Sesja Rady Gminy Dolice za
2019-11-19 13:06:57 Projekt uchwały w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na rok 2020. X I Sesja Rady Gminy Dolice za
2019-11-19 13:10:09 Projekt uchwały w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych na 2020 rok. X I Sesja Rady Gminy Dolice za
2019-11-19 13:17:07 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dolice dla działek w części obr. Dolice. X I Sesja Rady Gminy Dolice za
2019-11-19 13:22:36 Projekt uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Dolice w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu. X I Sesja Rady Gminy Dolice za
2019-11-19 13:25:23 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu- ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dolice. X I Sesja Rady Gminy Dolice za
2019-11-19 13:26:54 Projekt uchwały w sprawie „Programu współpracy Gminy Dolice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”. X I Sesja Rady Gminy Dolice za
2019-11-19 13:27:46 Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych i schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. X I Sesja Rady Gminy Dolice za
2019-11-19 13:52:18 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie własności nieruchomości działki (dz. nr 100 położonej w obrębie Dobropole). X I Sesja Rady Gminy Dolice za
2019-11-19 13:53:47 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie od Polskie Koleje Państwowe S.A. do zasobu Gminy Dolice własności lokalu mieszkalnego (działka nr 60/8 położona w Dolicach). X I Sesja Rady Gminy Dolice za
2019-11-19 14:03:25 Projekt uchwały w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Dolice. X I Sesja Rady Gminy Dolice za
2019-11-19 14:06:00 Projekt uchwały w sprawie skargi na działalność Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Dolicach. X I Sesja Rady Gminy Dolice za
2019-11-19 14:08:14 Projekt uchwały w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Dolice. X I Sesja Rady Gminy Dolice za
2019-11-19 14:22:40 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Dolice w roku szkolnym 2018/2019. X I Sesja Rady Gminy Dolice za
2019-11-19 14:28:37 w sprawie wniosku Mieszkanki Dolic z dnia 17 października 2019 r. X I Sesja Rady Gminy Dolice za
2020-11-19 13:59:57 Relacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. XXI Sesja Rady Gminy Dolice za
2020-11-19 14:07:51 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dolice na lata 2020-2030. XXI Sesja Rady Gminy Dolice za
2020-11-19 14:30:15 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2020. XXI Sesja Rady Gminy Dolice za
2020-11-19 14:45:03 Projekt uchwały w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Gminy Dolice 2020-2024. XXI Sesja Rady Gminy Dolice za
2020-11-19 15:37:34 Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dolice. XXI Sesja Rady Gminy Dolice za
2020-11-19 16:18:35 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Dolice w roku szkolnym 2019/2020. XXI Sesja Rady Gminy Dolice za
2020-11-19 16:20:56 Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. XXI Sesja Rady Gminy Dolice za
2020-11-19 16:24:39 Projekt uchwały w sprawie akceptacji kierunku działania Wójta Gminy Dolice w zakresie wyrażenia zgody na użyczenia nieruchomości położonej w obrębie Pomietów. XXI Sesja Rady Gminy Dolice za
2020-11-19 16:26:49 Projekt uchwały w sprawie akceptacji kierunku działania Wójta Gminy Dolice w zakresie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości położonych w obrębie Żalęcino. XXI Sesja Rady Gminy Dolice za
2020-11-19 16:29:21 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działce nr 1099 i nr 1101 położonych w obrębie Dolice, gmina Dolice. XXI Sesja Rady Gminy Dolice za
2020-11-19 16:34:09 Projekt uchwały w sprawie wniosku firmy ATF Sp. z o. o. Sp. k. Zakład Zagospodarowania Odpadów. XXI Sesja Rady Gminy Dolice za
2020-11-19 16:39:46 Projekt uchwały w sprawie udzielenia, w roku budżetowym 2020, Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Przemienienia Pańskiego w Kolinie, dotacji na roboty budowlane w Kościele filialnym p. w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Moskorzynie. XXI Sesja Rady Gminy Dolice za
2020-11-19 16:41:59 Projekt uchwały w sprawie „Rocznego programu współpracy Gminy Dolice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”. XXI Sesja Rady Gminy Dolice za
2020-11-19 16:44:58 Projekt uchwały w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Dolice. XXI Sesja Rady Gminy Dolice za
2020-12-29 13:35:48 Relacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. XXII sesja Rady Gminy Dolice za
2020-12-29 13:40:05 Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dolice na lata 2020-2030. XXII sesja Rady Gminy Dolice za
2020-12-29 13:43:22 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2020. XXII sesja Rady Gminy Dolice za
2020-12-29 13:45:39 Uchwała w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 roku. XXII sesja Rady Gminy Dolice za
2020-12-29 13:52:32 Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dolice na rok 2021. XXII sesja Rady Gminy Dolice za
2020-12-29 13:55:46 Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dolice na lata 2021-2031. XXII sesja Rady Gminy Dolice za
2020-12-29 14:19:03 Raport o stanie i kierunkach rozwoju oświaty w Gminie Dolice. XXII sesja Rady Gminy Dolice za
2020-12-29 14:21:12 Uchwała w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Dolice. XXII sesja Rady Gminy Dolice za
2020-12-29 14:22:32 Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 oraz preliminarza wydatków na rok 2021. XXII sesja Rady Gminy Dolice za
2020-12-29 14:24:12 Uchwała w sprawie przyjęcia planu i ustalenia zasad dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dolice, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2021 r. XXII sesja Rady Gminy Dolice za
2020-12-29 14:25:46 Uchwała w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dolice. XXII sesja Rady Gminy Dolice za
2020-12-29 14:28:42 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w obrębie Dolice. XXII sesja Rady Gminy Dolice za
2020-12-29 14:29:45 Uchwała w sprawie akceptacji kierunku działania Wójta Gminy Dolice w zakresie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości położonej w obrębie Kolin. XXII sesja Rady Gminy Dolice za
2020-12-29 14:30:50 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości działki nr 92/2 położonej w obrębie Morzyca. XXII sesja Rady Gminy Dolice za
2020-12-29 14:33:52 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości części działki nr 671 o pow. 840 m² położonej w obrębie Dolice. XXII sesja Rady Gminy Dolice za
2020-12-29 14:35:19 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości części działki nr 575 o pow. 2400 m² położonej w obrębie Kolin. XXII sesja Rady Gminy Dolice za
2020-12-29 14:36:08 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości części działki nr 575 o pow. 2500 m² położonej w obrębie Kolin. XXII sesja Rady Gminy Dolice za
2020-12-29 14:36:58 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości części działki nr 670/1 o pow. 500 m² położonej w obrębie Dolice. XXII sesja Rady Gminy Dolice za
2020-12-29 14:37:57 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości części działki nr 670/1 o pow. 1700 m² położonej w obrębie Dolice. XXII sesja Rady Gminy Dolice za
2020-12-29 14:38:39 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości części działki nr 50/2 o pow. 2500 m² położonej w obrębie Żalęcino. XXII sesja Rady Gminy Dolice za
2020-12-29 14:39:19 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości części działki nr 50/2 o pow. 2500 m² położonej w obrębie Żalęcino. XXII sesja Rady Gminy Dolice za
2020-12-29 14:41:52 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dolice na 2021 rok. XXII sesja Rady Gminy Dolice za
2020-12-29 14:43:26 Uchwała w sprawie zatwierdzenia panu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Dolice na 2021 rok. XXII sesja Rady Gminy Dolice za
2020-12-29 14:45:07 Uchwała w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Dolice na 2021 rok. XXII sesja Rady Gminy Dolice za
2020-12-29 14:46:26 Uchwała w sprawie „Rocznego programu współpracy Gminy Dolice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”. XXII sesja Rady Gminy Dolice za
2020-12-29 14:47:37 Uchwała w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dolice. XXII sesja Rady Gminy Dolice za
2021-01-21 14:13:01 Relacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. XXIII Sesja Rady Gminy Dolice za
2021-01-21 16:25:13 Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Sądowie. XXIII Sesja Rady Gminy Dolice przeciw
2021-01-21 16:57:37 Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Dobropolu Pyrzyckim w szkołę o niepełnej strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I - III. XXIII Sesja Rady Gminy Dolice przeciw
2021-02-25 12:23:28 Relacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. XXIV Sesja Rady Gminy Dolice za
2021-02-25 14:46:59 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2021. XXIV Sesja Rady Gminy Dolice za
2021-02-25 14:56:53 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Dolice na lata 2021-2027”. XXIV Sesja Rady Gminy Dolice za
2021-02-25 14:59:46 Projekt uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zniesienie nazw: osady Jaraczewo, osady Smardyń, przysiółku osady Warszyn – Strzelno, części wsi Przewłoki – Szczepanka. XXIV Sesja Rady Gminy Dolice za
2021-02-25 15:03:26 Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej. XXIV Sesja Rady Gminy Dolice za
2021-02-25 15:04:32 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli utworzenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego. XXIV Sesja Rady Gminy Dolice za
2021-02-25 15:06:06 Projekt uchwały w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. XXIV Sesja Rady Gminy Dolice za
2021-02-25 15:07:22 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dolice. XXIV Sesja Rady Gminy Dolice za
2021-02-25 15:46:30 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN – Zachodniopomorskie” Sp. z o. o. z siedzibą w Koszalinie. XXIV Sesja Rady Gminy Dolice za
2021-02-25 15:49:47 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w nowotworzonej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN – Zachodniopomorskie” Sp. z o. o. z siedzibą w Koszalinie. XXIV Sesja Rady Gminy Dolice za
2021-02-25 15:53:11 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez Grzegorza Piątkowskiego w dniu 10.12.2020r. XXIV Sesja Rady Gminy Dolice za
2021-02-25 15:55:11 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez Piotra Sterkowskiego w dniu 14.12.2020r. XXIV Sesja Rady Gminy Dolice za
2021-02-25 15:57:17 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez Teresę Gerland w dniu 20.12.2020r. XXIV Sesja Rady Gminy Dolice za
2021-02-25 15:59:13 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez Przewodniczącą Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO Annę Szmelcer w dniu 02.01.2021r. XXIV Sesja Rady Gminy Dolice za
2021-02-25 16:03:27 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy stałych Komisji Rady Gminy Dolice za okres od 01 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r. XXIV Sesja Rady Gminy Dolice za
2021-04-08 14:49:42 Projekt uchwały w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Związku Nauczycielstwa Polskiego dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Dobropolu Pyrzyckim w szkołę o niepełnej strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I – III oraz przekształcenia oddziałów przedszkolnych działających w ramach Zespołu Wychowania Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Dobropolu Pyrzyckim w oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Dobropolu Pyrzyckim. XXVII Sesja Rady Gminy Dolice przeciw
2021-04-08 15:06:10 Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Dobropolu Pyrzyckim w szkołę o niepełnej strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I – III oraz przekształcenia oddziałów przedszkolnych działających w ramach Zespołu Wychowania Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Dobropolu Pyrzyckim w oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Dobropolu Pyrzyckim. XXVII Sesja Rady Gminy Dolice przeciw
2021-04-08 15:18:34 Projekt uchwały w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Związku Nauczycielstwa Polskiego dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Sądowie. XXVII Sesja Rady Gminy Dolice przeciw
2021-04-08 15:22:54 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Stargardzkiemu na realizację zadania pn.: „Prace zabezpieczające w technologii podwójnego, powierzchniowego utrwalenia nawierzchni drogi powiatowej 1716Z na odcinku Morzyca-Dolice.” XXVII Sesja Rady Gminy Dolice za
2021-04-08 15:29:00 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Stargardzkiemu na realizację zadania pn.: „Modernizacja-wykonanie nawierzchni jezdni i chodników w ciągu drogi powiatowej nr 1775Z od skrzyżowania z drogą nr 1716Z do skrzyżowania z drogą nr 1714Z w miejscowości Strzebielewo.” XXVII Sesja Rady Gminy Dolice za
2021-04-29 13:43:52 Relacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. XXVIII Sesja Rady Gminy Dolice za
2021-04-29 13:46:10 Sprawozdanie z działalności Gminnego Centrum Kultury w Dolicach za rok 2020. XXVIII Sesja Rady Gminy Dolice za
2021-04-29 14:02:45 Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w roku 2020. XXVIII Sesja Rady Gminy Dolice za
2021-04-29 14:09:25 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania za 2020r. z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Dolice na lata 2019-2021. XXVIII Sesja Rady Gminy Dolice za
2021-04-29 14:12:39 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dolice na lata 2021-2031. XXVIII Sesja Rady Gminy Dolice za
2021-04-29 14:19:56 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2021. XXVIII Sesja Rady Gminy Dolice za
2021-04-29 14:21:16 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Stargardzkiemu na realizację zadania pn.: „Modernizacja – wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni drogi powiatowej 1716Z na odcinku Morzyca-Dolice.” XXVIII Sesja Rady Gminy Dolice za
2021-04-29 14:22:41 Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Gminie – Miastu Stargard na realizację zadania polegającego na przyjęciu do schroniska do 4 psów w 2021 roku i do 4 psów w 2022 roku, pochodzących z terenu Gminy Dolice. XXVIII Sesja Rady Gminy Dolice za
2021-04-29 14:24:06 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działce nr 208 położonej w obrębie Rzeplino, gmina Dolice. XXVIII Sesja Rady Gminy Dolice za
2021-04-29 14:25:52 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie własności nieruchomości niezabudowanej działki nr 218, położonej w obrębie Warszyn. XXVIII Sesja Rady Gminy Dolice za
2021-04-29 14:14:36 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dolice na lata 2021-2031. XXVIII Sesja Rady Gminy Dolice za
2021-06-24 13:31:44 Relacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. XXXI Sesja Rady Gminy Dolice za
2021-06-24 13:36:33 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dolice na lata 2021-2031. XXXI Sesja Rady Gminy Dolice za
2021-06-24 13:45:43 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2021. XXXI Sesja Rady Gminy Dolice za
2021-06-24 15:19:10 Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dolice wotum zaufania. XXXI Sesja Rady Gminy Dolice za
2021-06-24 15:43:51 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dolice za rok 2020. XXXI Sesja Rady Gminy Dolice za
2021-06-24 15:46:08 Projekt uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. XXXI Sesja Rady Gminy Dolice za
2021-07-27 14:06:07 Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dolice na lata 2021-2031. XXXII Sesja Rady Gminy Dolice za
2021-07-27 14:07:46 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Dolice na 2021r. XXXII Sesja Rady Gminy Dolice za
2021-07-27 14:10:07 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości, położonej w obrębie Strzebielewo. XXXII Sesja Rady Gminy Dolice za
2021-07-27 14:17:40 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości, położonej w obrębie Dolice. XXXII Sesja Rady Gminy Dolice za
2021-08-26 12:49:54 Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Dolice. XXXIII Sesja Rady Gminy Dolice za
2021-08-26 12:58:35 Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dolice na lata 2021-2031. XXXIII Sesja Rady Gminy Dolice za
2021-08-26 13:04:47 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Dolice na 2021r. XXXIII Sesja Rady Gminy Dolice za
2021-08-26 13:09:54 Projekt uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Dolice. XXXIII Sesja Rady Gminy Dolice za
2021-08-26 13:12:18 Projekt uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Dolice. XXXIII Sesja Rady Gminy Dolice za
2021-08-26 13:18:32 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/277/21 Rady Gminy Dolice z dnia 08 kwietnia 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Stargardzkiemu na realizację zadania pn.: „Modernizacja – wykonanie nawierzchni jezdni i chodników w ciągu drogi powiatowej nr 1775Z od skrzyżowania z drogą nr 1716Z do skrzyżowania z drogą nr 1714Z w miejscowości Strzebielewo.” XXXIII Sesja Rady Gminy Dolice za
2021-08-26 13:26:17 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Zachodniopomorskiemu na realizację zadania pn.: „Budowa chodnika w m. Dolice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 122, od ul. Kolejowej do ul. Wiśniowej.” XXXIII Sesja Rady Gminy Dolice za
2021-08-26 13:28:08 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/36/19 Rady Gminy Dolice z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie sieci szkół na terenie Gminy Dolice. XXXIII Sesja Rady Gminy Dolice za
2021-08-26 13:29:59 Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Dolice na rok szkolny 2021/2022. XXXIII Sesja Rady Gminy Dolice za
2021-08-26 13:31:58 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/153/05 Rady Gminy w Dolicach z dnia 21 kwietnia 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym. XXXIII Sesja Rady Gminy Dolice za
2021-08-26 14:21:49 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Dolice na lata 2021-2025. XXXIII Sesja Rady Gminy Dolice za
2021-08-26 14:31:47 Projekt uchwały w sprawie udzielenia w roku budżetowym 2021 Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Chrystusa Króla w Dolicach dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie drzwi zewnętrznych wejściowych w części wieżowej w Kościele Parafialnym p.w. Chrystusa Króla w Dolicach. XXXIII Sesja Rady Gminy Dolice za
2021-08-26 14:33:43 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości dz. nr 63/2, położonej w obrębie Skrzany. XXXIII Sesja Rady Gminy Dolice za
2021-08-26 14:35:45 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości dz. nr 209/6, położonej w obrębie Strzebielewo. XXXIII Sesja Rady Gminy Dolice za
2021-08-26 14:39:12 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności. XXXIII Sesja Rady Gminy Dolice za
2021-08-26 14:40:54 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości dz. nr 200/1, położonej w obrębie Bralęcin. XXXIII Sesja Rady Gminy Dolice za
2021-08-26 14:45:36 Projekt uchwały w sprawie wniosku mieszkańców m. Boguszyce. XXXIII Sesja Rady Gminy Dolice za
2021-10-28 13:15:24 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Dolice na 2021r. XXXIV Sesja Rady Gminy Dolice za
2021-10-28 13:18:53 Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dolice na lata 2021-2031 XXXIV Sesja Rady Gminy Dolice za
2021-10-28 13:23:31 Informacja z wykonania budżetu Gminy Dolice za I półrocze 2021r., o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 30.06.2021r. oraz sprawozdania – informacja z wykonania planu finansowego Samorządowych Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Dolicach oraz Gminnego Centrum Kultury w Dolicach sporządzone na dzień 30.06.2021r. XXXIV Sesja Rady Gminy Dolice za
2021-10-28 13:25:24 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 oraz preliminarza na rok 2021. XXXIV Sesja Rady Gminy Dolice za
2021-10-28 13:29:40 Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. XXXIV Sesja Rady Gminy Dolice za
2021-10-28 13:32:30 Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych. XXXIV Sesja Rady Gminy Dolice za
2021-10-28 13:33:45 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/172/16 Rady Gminy Dolice z dnia 03 listopada 2016r. w sprawie opłaty od posiadania psów. XXXIV Sesja Rady Gminy Dolice za
2021-10-28 13:35:36 Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. XXXIV Sesja Rady Gminy Dolice za
2021-10-28 13:36:55 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/291/21 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. XXXIV Sesja Rady Gminy Dolice za
2021-10-28 13:41:24 Projekt uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody. XXXIV Sesja Rady Gminy Dolice za
2021-10-28 13:42:42 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości, położonej w obrębie Strzebielewo. XXXIV Sesja Rady Gminy Dolice za
2021-10-28 13:44:10 Projekt w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie własności nieruchomości. XXXIV Sesja Rady Gminy Dolice za
2021-10-28 13:46:25 Projekt uchwały w sprawie pisma mieszkańca m. Dolice. XXXIV Sesja Rady Gminy Dolice przeciw
2021-10-28 13:48:23 Projekt uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej. XXXIV Sesja Rady Gminy Dolice za
2021-10-28 13:49:32 Projekt uchwały w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dolice do zaopiniowania XXXIV Sesja Rady Gminy Dolice za