Przejdź do treści

Krzysztof Pawlak

Zdjęcie: Krzysztof Pawlak
Zdjęcie: Krzysztof Pawlak

Przewodniczący

Status
powołany dnia: 07-05-2024
Okręg
, zdobyte głosy: 0
Kontakt kpawlak@dolice.pl

Przynależność do komisji

Lp. Nazwa komisji Rodzaj Data powołania

Interpelacje i zapytania

Lp. Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania

Data Przedmiot Sesja Głos
2024-05-16 13:16:30 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Dolice na rok 2024. II SESJA RADY GMINY DOLICE za
2024-05-16 13:21:42 Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dolice na lata 2024-2039. II SESJA RADY GMINY DOLICE za
2024-05-16 13:29:45 Projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Dolice. II SESJA RADY GMINY DOLICE za
2024-05-16 14:01:57 Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Dolice. II SESJA RADY GMINY DOLICE za
2024-05-16 14:23:12 Projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. II SESJA RADY GMINY DOLICE za
2024-05-16 14:38:14 Projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego. II SESJA RADY GMINY DOLICE za
2024-05-16 14:43:58 Projekt uchwały w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej. II SESJA RADY GMINY DOLICE za
2024-06-28 13:12:58 Przyjęcie nowego porządku obrad. III SESJA RADY GMINY DOLICE za
2024-06-28 13:40:04 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Dolice na rok 2024. III SESJA RADY GMINY DOLICE za
2024-06-28 13:44:31 Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dolice na lata 2024-2039. III SESJA RADY GMINY DOLICE za
2024-06-28 13:48:58 Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Gminie Marianowo. III SESJA RADY GMINY DOLICE za
2024-06-28 13:52:55 Projekt uchwały w sprawie poboru podatków od nieruchomości, opłaty od posiadania psów, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, oraz określenia inkasentowi wysokości wynagrodzenia za inkaso. III SESJA RADY GMINY DOLICE za
2024-06-28 14:42:08 Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dolice wotum zaufania (Raport o stanie Gminy Dolice za 2023 r.). III SESJA RADY GMINY DOLICE za
2024-06-28 14:54:24 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dolice za rok 2023. III SESJA RADY GMINY DOLICE za
2024-06-28 14:57:15 Projekt uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok. III SESJA RADY GMINY DOLICE za
2024-06-28 15:16:43 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dolice z dnia 26.04.2024 r. Nr LXIII/625/24 w sprawie zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego, realizowanego w ramach inwestycji spółki Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN – Zachodniopomorskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koszalinie, w tym określanie dodatkowych kryteriów pierwszeństwa oraz zasad przeprowadzania oceny punktowej dla dodatkowych kryteriów pierwszeństwa oraz maksymalnej wysokości miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego. III SESJA RADY GMINY DOLICE za
2024-06-28 15:19:40 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości, położonej w obrębie Dolice. III SESJA RADY GMINY DOLICE za
2024-06-28 15:21:17 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie własności nieruchomości niezabudowanej działki nr 789/1, położonej w obrębie Dolice. III SESJA RADY GMINY DOLICE za
2024-06-28 15:23:04 Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr LXIII/626/24 Rady Gminy Dolice z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie akceptacji kierunków działania Wójta Gminy Dolice w zakresie wyrażenia zgody na użyczenia nieruchomości położonej w obrębie Przewłoki. III SESJA RADY GMINY DOLICE za